Miljöpolicy

Miljöarbetet är en integrerad del av verksamheten och innebär bland annat att;
 • Krav i lagar, förordningar och andra regler skall uppfyllas med god marginal.
 • Största möjliga miljöhänsyn skall tas i all planering och verksamhet.
 • Miljöarbetet skall vara en del av allt förändringsarbete, vilket också skall bidra till ökad lönsamhet.
 • Kundvärden skall omfatta, och uppnås med, en ekologisk helhetssyn.
 • Öppenhet skall råda i kommunikationen mellan företag, medarbetare och andra intressenter. Konstruktiv kritik hjälper oss att utveckla vårt arbete.
 • Användning och spridning av för naturen främmande ämnen skall minimeras.
 • Användning och spridning av energi och ändliga resurser skall minimeras.
 • Användning och spridning av för naturen främmande ämnen skall minimeras.
 • Råvaror skall användas i minsta möjliga utsträckning och avfallsmängden minimeras.
 • Strävan efter kontinuerliga förbättringar inom miljöområdet skall råda.
 • Buller och synintryck skall begränsas.
 • Biologisk mångfald skall främjas.
 • All personal och alla Partners görs delaktiga i miljöarbetet.

Ormbergsvägen 1 · 117 67 · Stockholm · Sweden · +46 8-6522956 · +46 70-6503477